Kauppi-Niihaman suunnittelmakoonti

Kauppi-Niihaman suunnittelmakoonti kokoaa yhteen Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelussa laaditut ehdotukset ja luonnokset. Vertaissuunnitteluhankkeen sivusto löytyy osoitteesta https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/hankkeet/kauppi-niihama.html. Vertaissuunnittelu on osallistumiskokeilu, jossa kansalaiset ja organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset, oppilaitokset ja hallinnolliset organisaatiot tuottavat aineistoa, jota hyödynnetään suoraan valitun suunnitelma-alueen kehittämisessä. Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelussa mukana olevat ryhmät osallistuivat alueen suunnitteluratkaisujen tuottamiseen omista näkökulmistaan ja nostivat esiin itselleen tärkeitä teemoja. Vertaissuunnittelun tavoitteena oli tuottaa yhteinen visio ja kokonaiskuva Kauppi-Niihaman kehittämisestä. Tätä kokonaiskuvaa koonnissa etsitään.

Ryhmien laatimat suunnitelmat erikoistuivat hankkeen aikana ryhmien kokoontuessa ja kommentoidessa toistensa töitä. Suunnitelmat vaihtelevat sekä alueellisilta ja teemallisilta painotuksiltaan että mittakaavallisesti. Tästä syystä koonti koostuu kolmesta eri painopisteisestä kartasta selitteineen, sekä tekstiosioista eli johdannosta ja yhteenvedosta. Kartat ovat strateginen kartta, Kauppi-Niihaman yleinen kartta ja Kaupin urheilupuiston kartta.

Esityksen koostaminen

Vertaissuunnitelmakoonnin tarkoitus on koota yksittäisten ryhmien työ yhtenäiseen muotoon, jolloin tämän tiedon jatkokäyttö helpottuu. Ryhmien tuottamaa tietoa käytetään jatkossa Kauppi-Niihaman alueen kehittämisen pohjana.

Ryhmien suunnitelmat koostuvat tekstistä, kuvista, kartoista ja videoista, jotka kaikki on käyty läpi. Eri muodoissa olevat paikannettavat suunnitelmat on digitoitu kartalle ja valmiiksi karttamuotoon piirretyt suunnitelmat on siirretty koontiin suoraan. Ryhmien tuottamaa tietoa on pyritty käsittelemään objektiivisesti ja tasapuolisesti ja kuvaamaan teksteissä ja kartoilla mahdollisimman tarkasti alkuperäisen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitteluryhmien suunnitelmiin pääsee tutustumaan Suunnitteluryhmien suunnitelmaehdotukset tai -luonnokset -otsikon alta löytyvien linkkien kautta.

Koonnin on laatinut suunnittelijaharjoittelija Alisa Piipponen 13.5.-16.8.2019 välisenä aikana. Aineistoon on tehty tarkistuksia suunnitteluryhmien kommenttien perusteella syksyn 2019 aikana.

Esityksen rakenne

Esityksessä on 6 sivua. Tekstin loppuun vierittämällä löytyy Edellinen ja Seuraava -painikkeet, joilla sivujen välillä pääsee siirtymään. Sivun oikeassa ylälaidassa on ?-painike, josta nousee esiin ohjeet sivuston ja karttojen käyttöön. Jokaisessa kartassa karttamerkinnän valitseminen avaa inforuudun, joka sisältää merkintöjen selitteet.

Strategisessa kartassa on esitetty aluetta koskevat laajemmat kehityskohteet ja teemat. Strategisen kartan pisteet, viivat ja alueet eivät pääsääntöisesti ole tarkasti karttaan piirrettyjä, vaan kuvaavat laajemmin ideoita, suunnitelmia ja kehitysmahdollisuuksia.

Kauppi-Niihaman yleinen kartta kokoaa ryhmien suunnitelmat strategiakarttaa tarkemmalla ja yksityiskohtaisemmalla tasolla. Pisteet, alueet ja viivat ovat tarkasti karttaan merkitty suunnitelman mukaisesti, ellei toisin ole mainittu.

Kaupin urheilupuiston kartta esittää tarkemmin Kaupin urheilupuistoa, Kaupin kansanpuistoa ja Kaupinojan uimarantaa koskevat suunnitelmat. Kaupin urheilupuisto on nostettu omaksi kokonaisuudekseen, sillä useilla ryhmillä oli aluetta koskevia hyvin tarkkoja suunnitelmia. Kaupin urheilupuisto on Kauppi-Niihaman vilkkain osa, joka kokoaa urheilun ja liikkumisen pariin merkittävän määrän ihmisiä vuosittain.

Suunnitteluryhmät*

Karilahti

Kaupin Hiihtäjät

Luontotyypit

Pirkanmaan Polkujuoksijat (Polkujuoksijat)

Petsun Peikot

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ry. (Kaupin Kanuunat)

Suomen luonnonsuojeluliitto, Tampere (SLL Tampere)

Tammer-Golf ry.

Tampereen ratsastusseura ry.

Tampereen Seudun Koirakerho ry. (TamSK)

Team Koilliskulkijat (Koilliskulkijat)

#visitKauppi

(*) Suluissa koonnin teksteissä käytetty lyhenne ryhmän nimestä.

Suunnitteluryhmien suunnitelmaehdotukset tai luonnokset

Lisätietoa


Edellinen
Seuraava
Tampere logo